Ενδεικτική Αιμοσφαιρίνη A1C (AA1C) από Μέση Γλυκόζη Πλάσματος (ΜΓΠ) κατά Rohlfing
Στοιχεία:
ΜΓΠ  

Αποτέλεσμα:

ΑΑ1C  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού:

Αιμοσφαιρίνη A1C (ΑΑ1C) προς Ενδεικτική Μέση Γλυκόζη Πλάσματος (ΜΓΠ) κατά Rohlfing
Στοιχεία:
ΑΑ1C  

Αποτέλεσμα:

ΜΓΠ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: