Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) κατά Quetelet
Στοιχεία:
Ύψος  
Βάρος  

Αποτέλεσμα:

ΔΜΣ    
 
Ακρίβεια Δεκαδικού:
Ερμηνεία