Εκτίμηση Ολικού Σωματικού Ύδατος (ΟΣΥ)
Στοιχεία:
Βάρος  

Αποτέλεσμα:

ΟΣΥ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: