Διόρθωση Ασβεστίου σε Υπολευκωματιναιμία
Στοιχεία:
Ασβέστιο Ορού  
Φυσιολογική Λευκωματίνη  
Λευκωματίνη Ασθενούς  

Αποτέλεσμα:

Ασβέστιο  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: